Rodzaje umów o pracę i przywileje z tym związane

Praca w oparciu o podpisaną stosowną umowę między nami a naszym pracodawcą to doskonałe zabezpieczenie na wypadek, gdybyśmy mieli zostać oszukani. Jest to dokument, który informuje nas nie tylko o naszych obowiązkach. Znajdują się w nim także nasze przywileje. Jakie konkretnie, dowiedziecie się z tego artykułu.

Ogólny podział umów o pracę

Wyróżnia się dwa główne typy umów o pracę. Pierwsza z nich obejmuje umowy, których podstawę stanowi kodeks pracy. Ich treść wyznacza ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dział II – Umowa o pracę). Druga grupa to umowy zawierane na podstawie kodeksu cywilnego.

Szczegółowy podział umów o pracę

Do pierwszej kategorii umów o pracę (czyli zawieranych na podstawie Kodeksu Pracy) zaliczane są:

Umowa na okres próbny

Podpisywana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przywileje, jakie otrzymuje na jej podstawie pracownik to prawo do:

  • urlopu wypoczynkowego,
  • zwolnienia chorobowego.

Umowa na czas określony

Może być zawierana trzykrotnie z jedną i tą samą osobą na czas nie dłuższy niż 33 miesiące. Na jej podstawie pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, a także możliwość skorzystania ze zwolnienia chorobowego. Pracownik ma też prawo do:

  • 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia – jeśli pracował krócej niż 3-mce;
  • 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia – gdy pracował nie dłużej niż 6 m-cy;
  • 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia – był zatrudniony co najmniej przez 3-lata.

Umowa na czas nieokreślony

To umowa bezterminowa. Na jej podstawie pracownik otrzymuje prawo do urlopu, a także pójścia na zwolnienie chorobowe.

Umowa na zastępstwo

Jest zawierana w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na stałe z jakiś przyczyn nie może przez dłuższy czas pełnić swoich obowiązków. Zatrudniony na zastępstwo ma prawo do: ubezpieczenia społecznego, bezpłatnej opieki medycznej oraz zwolnienia chorobowego.

Stosunek pracy na podstawie mianowania

Umowa podpisywana zazwyczaj na czas nieokreślony. Ustalenia w niej zawarte podlegają przepisom prawa administracyjnego oraz normom branżowym. Na jej podstawie pracownik ma prawo do dodatkowych świadczeń, takich jak dłuższy urlop oraz stały dodatek do miesięcznej wypłaty.

Stosunek pracy na podstawie powołania

Umowa podpisywana najczęściej na czas nieokreślony. Dotyczy funkcji sprawowanych w organach administracji państwowej. Na jej mocy pracownikowi przysługuje prawo do okresu wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia.

Stosunek pracy na podstawie wyboru

W ten sposób zatrudniane są osoby do pełnienia obowiązków, takich jak starostwo, burmistrzostwo czy wójtostwo. Pracownikowi przysługuje odprawa o ile w czasie pełnienia swojej funkcji nie korzystał z bezpłatnego urlopu.

Druga kategoria umów obejmuje następujące dokumenty:

Umowa zlecenie

Podpisywana jest w przypadku, gdy zleceniodawca powierza pracownikowi wykonanie określonej czynności prawnej. Na jej podstawie pracownik ma prawo do co najmniej 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Po drugie pracownik otrzymuje też prawo do urlopu wypoczynkowego.

Umowa o dzieło

Musi zawierać rodzaj dzieła, termin i sposób wykonania, a także wysokość wynagrodzenia. Na jej podstawie nie przysługuje pracownikowi ani prawo do odpłatnego urlopu, ani też zwolnienie chorobowe. Jednak istnieje opcja ustalenia tych kwestii osobiście z pracodawcą.

Umowa agencyjna

Na jej podstawie agentowi przysługuje prawo do tzw. świadczenia wyrównawczego. Jest to gratyfikacja finansowa, jaką może otrzymać agent już po zakończeniu pracy z zakładem ubezpieczeniowym. Jest ona wypłacana w sytuacji, gdy agent nowych klientów bądź też doprowadził do istotnego wzrostu obrotów towarzystwa, które wciąż czerpie korzyści z zawartych przez niego umów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *